Wedstrijdreglement friturenactie

Wedstrijdreglement Devos Lemmens
friturenactie met Pairi Daiza

Artikel 1 – Onderwerp van het reglement

Dit reglement regelt alle modaliteiten rond de wedstrijd met aankoopverplichting die van vrijdag 01/09/2017 tem zondag 24/09/2017 onder het merk Devos Lemmens wordt georganiseerd in een aantal frituren in Vlaanderen (hierna “de wedstrijd” genoemd), georganiseerd door CONTINENTAL FOODS BELGIUM N.V. (hierna “de organisator” genoemd) met maatschappelijke zetel, Rijksweg 16 in 2870 Puurs, KBO nr. BE0458.358.850, en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit.

Artikel 2 – Onderwerp van de wedstrijd

De wedstrijd vereist een aankoopverplichting om te kunnen deelnemen: bij aankoop van een saus van Devos Lemmens naar keuze in de deelnemende frituur ontvangt de consument een gratis spelletjesposter (zolang de voorraad strekt). In deze spelletjesposter is een tekening voorzien die de consument kan inkleuren om kans te maken op een gratis familiedag Pairi Daiza. Dit houdt in dat er gratis dagtickets worden voorzien voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar.

Een inzending is geldig wanneer (1) de tekening wordt ingekleurd door het gezin, (2) onderaan de tekening de schiftingsvraag en contactgegevens worden ingevuld en (3) deze elementen binnen de termijn van de wedstrijd terug worden ingeleverd bij de frituur.

De actie start op vrijdag 01/09/2017 en tekeningen mogen worden ingeleverd tot en met zondag 24/09/2017 binnen de openingsuren die gelden voor de desbetreffende frituur.
De desbetreffende frituuruitbater zal de week erop de 5 beste tekeningen selecteren en daaruit dan de winnaar kiezen op basis van het meest correcte antwoord op de schiftingsvraag.

De schiftingsvraag luidt:

“Hoeveel liter D&L mayonaise met ei werd er verkocht in Belgische supermarkten in 2016?”

Een antwoord op de schiftingsvraag is verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
Ook het invullen van contactgegevens zijn nodig opdat de winnaar na afloop van de wedstrijd gecontacteerd kan worden. Het ontbreken van deze gegevens betekent automatisch uitsluiting aan de wedstrijd.

Bij een ex aequo op de schiftingsvraag wordt de winnaar door de frituuruitbater bepaald op basis van de mooiste tekening.
De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. De winnaar per frituur ontvangt 4 dagtickets voor Pairi Daiza (2 volwassenen + 2 kinderen tot 12 jaar). Tegen de beslissingen van de frituuruitbater in hoedanigheid van jury kan niet gereageerd worden.

Artikel 3 – Prijs van de wedstrijd

De winnaar ontvangt 4 tickets voor Pairi Daiza (2 volwassenen + 2 kinderen tot 12 jaar). Er wordt 1 winnaar bepaald per deelnemende frituur.
De frituuruitbater zal contact opnemen met de winnaar op het telefoonnummer dat werd ingevuld onderaan de tekening. De winnaar mag een contactopname van de frituuruitbater verwachten met als uiterlijke datum vrijdag 06/10/2017.

Deelnemers die tussen het afsluiten van de wedstrijd op zondag 24/09/2017 en het verstrijken van de contactperiode op 06/10/2017 tot 3 maal onbereikbaar zijn op het door hen opgegeven telefoonnummer zullen hun recht als winnaar verliezen. De frituuruitbater zal in dat geval de volgende in rij contacteren als nieuwe winnaar.

Artikel 4 – Deelname

Artikel 4.1 – Personen die aan de wedstrijd mogen deelnemen

Elke natuurlijke meerderjarige persoon die gedomicilieerd is in België, kan aan de wedstrijd deelnemen. Elke gezin kan meermaals deelnemen met verschillende tekeningen. Gezien het een wedstrijd betreft met aankoopverplichting is het kopiëren van de tekening echter niet toegestaan, noch blanco om verder in te kleuren noch reeds ingekleurd. Enkel ingekleurde tekeningen op basis van een tekening uit de officiële Devos Lemmens spelletjesposter komen in aanmerking voor de wedstrijd.
Het personeel van de CONTINENTAL FOODS BELGIUM N.V., Rijksweg 16 in 2870 Puurs alsook de desbetreffende frituur, evenals de leden van hun gezin in de 1ste graad, evenals de personen die onder hetzelfde dak leven als deze laatsten, zijn uitgesloten van elke deelname.

 

Artikel 4.2 – Voorwaarden waaraan de deelname moet voldoen

De voorwaarden voor deelname zijn: (1) koop een saus van Devos Lemmens in een deelnemende frituur en ontvang meteen een gratis spelletjesposter, (2) kleur met je gezin de tekening in die zich in de spelletjesposter bevindt, (3) beantwoord de schiftingsvraag onderaan de tekening en vul je contactgegevens in, (4) knip uit en lever dit geheel (tekening + schiftingsvraag + contactgegevens) in bij je frituur voor het afsluiten van de actieperiode.
Het ontbreken van één van deze elementen betekent automatisch een uitsluiting van de wedstrijd.
De actie loopt van vrijdag 01/09/2017 tot en met zondag 24/09/2017 binnen de openingsuren die gelden voor de desbetreffende frituur.

 

Artikel 4.3 – Manier van deelname

Deelname aan de wedstrijd kan enkel via het inleveren van de fysieke tekening bij de desbetreffende frituur. Tekeningen die worden opgestuurd naar CONTINENTAL FOODS BELGIUM N.V. komen niet in aanmerking. Digitale inzendingen worden niet aanvaard, noch tekeningen die niet gebaseerd zijn op de originele in te kleuren tekening uit de Devos Lemmens spelletjesposter.

Artikel 5 – Het overhandigen van de prijzen

De frituuruitbater zal ten laatste op vrijdag 06/10/2017 contact opnemen met de winnaar.
De frituuruitbater ontvangt van CONTINENTAL FOODS BELGIUM N.V. de tickets van Pairi Daiza bij aanvang van de actie. Hij/zij zal vervolgens met de winnaar afspreken om deze op de hoogte te brengen van de winst en de praktische modaliteiten voor het overhandigen van de prijs verder te bespreken.
Deelnemers die tussen het afsluiten van de wedstrijd op zondag 24/09/2017 en het verstrijken van de contactperiode op 06/10/2017 tot 3 maal onbereikbaar zijn op het door hen opgegeven telefoonnummer zullen hun recht als winnaar verliezen. De frituuruitbater zal in dat geval de volgende in rij contacteren als nieuwe winnaar.

Artikel 6 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 6.1 – Algemeen

De organisator en desbetreffende frituur behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemers, bedoeld om de winnaar na afloop te kunnen contacteren, in overeenstemming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).
Onderaan de tekening is een strook voorzien waarop de deelnemer zijn/haar contactgegevens dient in te vullen. Deze strook dient ingevuld te worden en mee afgegeven te worden aan de frituur om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemmen de betrokken personen uitdrukkelijk in met de behandeling ervan, die overigens in ieder geval volgt uit het rechtmatige belang van de organisator. Deze gegevens worden behandeld om in contact te kunnen treden met de winnaars van de wedstrijd en om alle nuttige controles te kunnen uitvoeren om het goede verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, meer bepaald voor de preventie en de controle van eventuele fraude. Deze gegevens worden noch door CONTINENTAL FOODS Belgium N.V. noch door de desbetreffende frituur achteraf gebruikt voor andere doeleinden.

De frituuruitbater heeft het recht de tekeningen tijdens de actieperiode uit te stallen in zijn frituur. De deelnemer erkent dat het opgeven van persoonsgegevens (op eender welke manier) nooit zonder risico is en dat noch CONTINENTAL FOODS BELGIUM N.V. noch de desbetreffende frituuruitbater verantwoordelijk is voor het eventueel afleiden van de meegedeelde gegevens door derden. De deelnemer erkent eveneens dat deze partijen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eender welke schade die voortkomt uit het gebruik door derden.
In overeenstemming met de Privacywet kan iedere deelnemer die niet wil dat de contactgegevens zichtbaar in de frituur worden tentoongesteld zich rechtstreeks wenden tot de frituuruitbater. Deze zal de contactgegevens dan onmiddellijk onleesbaar te maken. Dit betekent geen uitsluiting van de wedstrijd.

Artikel 7 – Algemeenheden

De organisator houdt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan dit reglement, middels een eenvoudige vermelding op de website, meer bepaald om eventuele fouten die er in zouden kunnen zijn geslopen, recht te zetten.

De deelname zelf aan de wedstrijd impliceert voor elke deelnemer dat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met dit reglement, met inbegrip van elke beslissing die door de organisator in verband daarmee is genomen. In geval van betwisting of geschil onderwerpen de deelnemers zich aan de beslissingen van de organisator en/of desbetreffende frituur. Deze zijn soeverein en zonder beroepsmogelijkheid.

Elke klacht aangaande deze wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die gaf aanleiding tot de klacht. Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als van nul en gener waarde en daarenboven verjaard worden beschouwd.
In ieder geval valt elk geschil in verband met deze wedstrijd uitsluitend onder de jurisdictie en bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
De nietigheid van een of meerdere clausules uit dit reglement tasten de rest van de overeenkomst niet aan. Deze blijft volledig van kracht. De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mogelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële wens van de partijen, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat. Deze geldige clausule zal in het contract worden ingevoegd en zal beschouwd worden als was ze altijd aanwezig geweest.

De organisatoren houden zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen. De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars of aan de personen die hen begeleiden, meer bepaald ter gelegenheid van de deelname aan de wedstrijd of tijdens het verloop van het nemen van foto’s . Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken.