Wedstrijdreglement 130 jaar

Artikel 1 – Onderwerp van het reglement

Dit reglement regelt alle modaliteiten voor de wedstrijd op Facebook zonder aankoopverplichting van 130 jaar Devos & Lemmens (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd), georganiseerd door CONTINENTAL FOODS Belgium N.V. (hierna ‘de organisator’ genoemd) met maatschappelijke zetel, Rijksweg 16 in 2870 Puurs, KBO nr. BE0458.358.850, en maakt de totale overeenkomst tussen de partijen uit. Deze zal gepubliceerd worden op Facebook.

 

Artikel 2 – Onderwerp van de wedstrijd

De wedstrijd vereist geen aankoopverplichting om te kunnen deelnemen. Verder is enkel reageren op een wedstrijdpost via Facebook vereist. Een inzending is geldig wanneer je een antwoord geeft op de vraag ‘Deel met ons jouw favoriete tafelmoment en maak kans op 6 unieke feestpotten’ als Facebookreactie op de wedstrijdpost. De actie start op vrijdag 16/12/2016 om 09u00 en inzendingen mogen tot en met de daaropvolgende dinsdag 20/12/2016 9u ingestuurd worden. De winnaar wordt aangeduid door een jury samengesteld door Devos & Lemmens. De jury kiest de origineelste inzendingen van de wedstrijdpost uit. De leukste antwoorden maken kans op één van de 50 winnaarspakketten, zoals genoemd in artikel 3. Tegen de beslissingen van de jury kan niet gereageerd worden.

 

Artikel 3 – Prijs van de wedstrijd

De winnaar ontvangt een kistje met daarin 6, Devos&Lemmens 550 ml mayonaise feestpotten (3 citroen en 3 ei) . De actie begint op 16/12/2016 om 09u00 en eindigt op 20/12/2016 om 09u00. Eerstdaags na afloop van de actie worden de winnaars vastgesteld en gecontacteerd. Er zijn 50 prijzen in totaal te winnen, deze zullen in de daaropvolgende maand (januari 2017) verstuurd worden.

 

Artikel 4 – Deelname

Artikel 4.1 – Personen die aan de wedstrijd mogen deelnemen

Elke natuurlijke meerderjarige persoon die gedomicilieerd is in België, kan aan de wedstrijd deelnemen. Elke deelnemer kan 1 maal deelnemen per Facebook account; per gezin zal echter maar één enkele deelname een prijs kunnen winnen, waarbij “gezin” bepaald wordt door het adres van de deelnemer. Het personeel van de organisator en van In Fine, 8a Quai du Barbou in 4020 Luik, LDV United N.V., Rijnkaai 99 in 2000 Antwerpen en Continental Foods Belgium N.V., Rijksweg 16 in 2870 Puurs evenals de leden van hun gezin in de 1ste graad, evenals de personen die onder hetzelfde dak leven als deze laatsten, zijn uitgesloten van elke deelname.

Artikel 4.2 – Voorwaarden waaraan de deelname moet voldoen

De deelname heeft geen specifieke vereisten buiten het reageren op de wedstrijdpost binnen de gegeven tijd.

Artikel 4.3 – Elektronische deelname

Deelname aan de wedstrijd kan enkel digitaal, wat impliceert dat er gebruik wordt gemaakt van een internet verbinding. Per gezin kunnen meerdere deelnames voorkomen; er kan echter maar een enkele winnende deelname per gezin zijn (zie artikel 4.1).

 

Artikel 5 – Het overhandigen van de prijzen

Nadat de deelnemer op de hoogte werd gebracht via een reactie op zijn/haar winnende comment en via een Facebook privé-bericht dat zijn deelname een prijs heeft behaald, dient hij, in voorkomend geval, onmiddellijk met de organisator de praktische modaliteiten te regelen voor het overhandigen van de prijs, meer bepaald door een adres door te geven. Indien geen reactie gegeven wordt op het privé-bericht via Facebook voor tijdstip van levering in de komende 24u daarna behoudt de organisator het recht de volgende winnaar aan te duiden.

 

Artikel 6 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 6.1 – Algemeen

De organisator behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemers en door diegenen die deelnemen aan de publieke stemming, bedoeld om de derde winnaar van een publicatie in een magazine aan te duiden, in overeenstemming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”). Door deel te nemen aan de wedstrijd en/of aan de stemming, stemmen de betrokken personen uitdrukkelijk in met de behandeling ervan, die overigens in ieder geval volgt uit het rechtmatige belang van de organisator.

Deze gegevens worden behandeld om in contact te kunnen treden met de winnaars van de wedstrijd en om alle nuttige controles te kunnen uitvoeren om het goede verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, meer bepaald voor de preventie en de controle van eventuele fraude. De organisator kan de verzamelde gegevens eveneens gebruiken om in rechtstreeks contact te treden met de betrokken personen om hen te informeren over zijn producten en diensten, of om statistische studies uit te voeren. De organisator kan de verzamelde gegevens eveneens voor direct marketingdoeleinden overdragen aan partners. De deelnemer erkent eveneens dat het versturen van persoonsgegevens (via internet op of eender welke andere manier) nooit zonder risico is en dat de organisator niet verantwoordelijk is voor het eventueel afleiden van de meegedeelde gegevens door derden. Dit onder voorbehoud van het expliciete akkoord van de deelnemer op het ogenblik van zijn deelname.

In overeenstemming met de Privacywet kan de deelnemer gratis en op eenvoudige geschreven vraag, geadresseerd aan Continental Foods Belgium, 16 Rijksweg – 2870 Puurs, inzage krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en of niet relevante gegevens bekomen. Op dezelfde manier kan de deelnemer zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De organisator kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die voortkomt uit het gebruik door derden van persoonsgegevens van de deelnemer.

 

Artikel 7 – Algemeenheden

De organisator houdt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan dit reglement, middels een eenvoudige vermelding op de website, meer bepaald om eventuele fouten die er in zouden kunnen zijn geslopen, recht te zetten. De deelname zelf aan de wedstrijd impliceert voor elke deelnemer dat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met dit reglement, met inbegrip van elke beslissing die door de organisator in verband daarmee is genomen. In geval van betwisting of geschil onderwerpen de deelnemers zich aan de beslissingen van de organisator.

Deze zijn soeverein en zonder beroepsmogelijkheid. Elke klacht aangaande deze wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die gaf aanleiding tot de klacht. Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als van nul en gener waarde en daarenboven verjaard worden beschouwd. In ieder geval valt elk geschil in verband met deze wedstrijd uitsluitend onder de jurisdictie en bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. De nietigheid van een of meerdere clausules uit dit reglement tasten de rest van de overeenkomst niet aan. Deze blijft volledig van kracht.

De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mogelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële wens van de partijen, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat. Deze geldige clausule zal in het contract worden ingevoegd en zal beschouwd worden als was ze altijd aanwezig geweest. De organisatoren houden zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen. De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars of aan de personen die hen begeleiden, meer bepaald ter gelegenheid van de deelname aan de wedstrijd of tijdens het verloop van het nemen van foto’s . Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken.