Disclaimer & Privacy policy

Gebruikersovereenkomst – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CONTINENTAL FOODS BELGIUM selecteert en actualiseert de gegevens op deze site met de grootste zorgvuldigheid. CONTINENTAL FOODS BELGIUM wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of fouten af. Wanneer CONTINENTAL FOODS BELGIUM op de hoogte gebracht wordt van fouten of onvolledigheid in de gegevens, dan zullen deze onmiddellijk verbeterd of aangevuld worden.

Deze website, de logo’s en de andere elementen van deze site, zijn beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel van of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van CONTINENTAL FOODS BELGIUM is verboden. Inbreuken op dit auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden.

CONTINENTAL FOODS BELGIUM geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken, op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De inzameling en registratie door CONTINENTAL FOODS BELGIUM, Rijksweg 16, 2870 Puurs, België van de door u verstrekte gegevens is bestemd voor prospectie, beheer en promotie ten voordele CONTINENTAL FOODS BELGIUM. U beschikt te allen tijde over een recht op inzage en op verbetering van uw gegevens en over het recht u kosteloos tegen de verwerking en mededeling ervan te verzetten en dit laatste bij wijze van schriftelijke kennisgeving. Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.